English

تات اکسيژن

مولد /گاز/کرایوژنیک/مخزن/اکسیژن/نیتروژن/ ودی اکسید کربن /ارگون/co2/کمپرسور/اسکرو/درایر/فیلتر/کنداسور

TAT oxygen

نمایندگی شرکت Flamingo-ES اوکراین در ایران  فروش مخزن ها وپلانت های گازهای کرایوژ نیک (اکسیژن  و نیتروژن و ارگون ودی اکسید کربن)
 
نمایند گی انحصاری شرکت  HAT.COدر غرب ایران وعراق /فروش وخدمات پس از فروش کمپرسورها وتجهیزات هوای فشرده

^
TAT oxygen
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)